Stadgar för Hallands Travsällskap


Föreningens namn och firma
§ 1

Föreningens namn och firma är Hallands Travsällskap

Föreningens ändamål
§ 2

Föreningens ändamål är särskilt:

att anordna travtävlingar

att verka för att intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar

att säkerställa och utveckla travsportens breddförankring, ungdomsverksamhet och utbildnings­verksamhet

att verka för en stabil ekonomisk tillväxt genom att främja en god utveckling av totalisatorspelet inom regionen

att långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter, som stödjer kärn­verksamheten, utvecklas

Föreningens säte
§ 3

Föreningens styrelse har sitt säte i Halmstad

Verksamhets- och räkenskapsår
§ 4

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

Anslutning till Svensk Travsport
§ 5

Föreningen, som är en ideell förening, ska vara ansluten till Svensk Travsport (ST), och följa förbundets stadgar, reglementen och övriga av förbundet utfärdade bestämmelser.

Medlemskap
§ 6

1 föreningen ska finnas minst 40 medlemmar. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemskap beviljat, om inte styrelsen eller den som styrelsen delegerat till, inom en vecka beslutar att ej bevilja medlemskap.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut om vägrat medlemskap ska, om vederbörande skriftligen begär det, underställas närmast följande föreningsstämma för slutlig prövning.

Hedersmedlemmar
§ 7

Person, som gjort sig särskilt förtjänt därav, kan, efter förslag från styrelsen, av ordinarie föreningsstämma utses som hedersmedlem. Hedersmedlem äger samma rättigheter som övriga medlemmar.

Hedersmedlemskap är avgiftsfritt.

Medlemsförteckning
§ 8

Över föreningens medlemmar ska genom styrelsens försorg föras förteckning som anger varje medlems namn, adress, mailadress, tel.nr och födelsedatum.

Utträde ur föreningen
§ 9

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Uteslutning ur föreningen
§ 10

Styrelsen äger rätt att, tills vidare ur föreningen utesluta medlem som motarbetar föreningens ändamål eller uppträder på sådant sätt att styrelsen finner att föreningens verksamhet eller anseende skadas.

För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av de vid styrelsesammanträdet närvarande styrelseledamöterna biträder detsamma.

Beslutet träder omedelbart i kraft men för att bli slutgiltigt gällande ska det även godkännas av närmast påföljande föreningsstämma.

Medlem som trots påminnelse underlåtit att betala sin medlemsavgift betraktas som utesluten ur föreningen.

Avgifter
§ 11

Medlemsavgift beslutas av höstmötet, som också beslutar om förfallodag.

Föreningens organ
§ 12

Föreningens organ är:

 • föreningsstämma (ordinarie föreningsstämma, höstmöte och extra föreningsstämma)
 • styrelsen 3) revisorerna

Föreningsstämman
§ 13

Vid varje form av föreningsstämma gäller:

att varje medlem, som för föregående samt innevarande räkenskapsår betalat medlemsavgiften, samt fyllt 15 år, har en röst,

att röstning med fullmakt ej får förekomma,

att omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs,

att för beslut fordras enkel majoritet, dock att kvalificerad majoritet fordras i fall som anges i § 29,

att vid lika röstetal har ordföranden vid stämman utslagsröst, utom i fråga om val. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning. Gäller valet fler än två personer och det blir lika röstetal mellan två av dessa, ska först ytterligare en röstningsomgång mellan de

två personer som fått lika röstetal genomföras. Är röstetalet lika även här sker avgörande genom lottning.

att styrelseledamot ej får delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka vederbörande är ansvarig, eller i beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen eller val av revisorer och revisorssuppleanter,

att ärende som ej varit upptaget på föredragningslistan ej får företas till avgörande.

 • 14

Ordinarie föreningsstämma hålls senast före april månads utgång varje år, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Höstmöte ska hållas under fjärde kvartalet.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 1/3 av medlemmarna, med angivande av ärende, begär sådan stämma.

 • 15

Val av ordförande sker genom att föreningsstämman utser ordförande. Valbar som ordförande är endast den som ingår i styrelsen.

 • 16

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas:

 • val av ordförande vid stämman,
 • anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman,
  • val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare,
  • fastställande av röstlängd,
  • fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
  • styrelsens årsredovisning
  • revisorernas berättelse,
 • fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till vinstdisposition,
  • fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman,

 

 • fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter,
 • val av styrelseledamöter,
 • val av styrelseordförande för ett år
  • val av två revisorer varav den ena ska vara auktoriserad eller godkänd samt val av två revisorssuppleanter
   • utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma,
  • av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande,
   • från styrelsen hänskjutna förslag,
   • ärenden enligt § 7, 10, 29 och 30.
 • 17

Vid höstmöte, som hålls under fjärde kvartalet, ska följande ärenden handläggas:

 • val av ordförande vid höstmötet,
 • anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet,
  • val av två personer att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och att tillika vara rösträknare,
   • fastställande av röstlängd,
   • fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår,
   • av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmöte,
   • från styrelsen hänskjutna förslag,
   • ärenden enligt §§ 10, 29 och 30.

Styrelsen
§ 18

Föreningens styrelse ska bestå av sju ledamöter.

 • 19

Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma bland medlemmarna för tiden intill dess den ordinarie föreningsstämma hållits som äger rum under tredje räkenskapsåret efter det år valet skett. För att vara valbar krävs att medlemmen är myndig.

Styrelseledamöterna avgår växelvis med två ledamöter år ett, två stycken år två och tre stycken år tre.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, ska kompletteringsval för återstående mandat­period ske vid nästa ordinarie föreningsstämma. Om fler än två styrelseledamöter avgår, ska styrelsen kalla till extra föreningsstämma för kompletteringsval.

 • 20

Styrelsen ska efter varje ordinarie föreningsstämma, inom sig utse vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter påfordrar det.

Är såväl ordföranden som vice ordföranden förhindrade att närvara, utses annan styrelseledamot att vara ordförande vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet är minst fyra stycken.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för ett giltigt beslut. För giltigt beslut enligt § 10 om uteslutning av medlem krävs därutöver att minst 2/3 av de röstande biträder beslutet.

 • 21

Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt tillvarataga dess intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:

att ansvara för tävlingsverksamheten inom av ST beslutade ramar och med sportsliga och ekonomiska handlingsplaner på både kort och lang sikt,

att övervaka att de aktiva inom regionen följer av ST, föreningen och myndigheter utfärdade bestämmelser och beslut,

att handha och på ett betryggande, affärsmässigt och långsiktigt sätt förvalta föreningens medel och övrig egendom,

att på föreningens vägnar ingå avtal i fråga om köp eller försäljning av fast egendom, att upplåta panträtt i fast egendom och att uppta lån i föreningens namn,

att inför domstol och andra myndigheter föra föreningens talan, att utse fullmäktige jämte suppleanter till ST:s fullmäktigemöte, att utse representant till ST:s förtroenderåd,

att avge årsredovisning över föreningens verksamhet, att verka för utbildning av de aktiva samt

att stimulera ungdomar att medverka inom travsporten

Firmateckning
§ 22

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

Valberedning
§ 23

För val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter ska finnas en valberedning bestående av fem ledamöter. Valberedningen skall också föreslå arvoden för förtroendevalda, revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma då också en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande.

Valberedningen är verksam till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska sträva efter en lämplig åldersmix och en jämn könsfördelning.

 • 24

Valberedningens förslag ska skriftligen, via mail eller via SMS tillställas envar av medlemmarna senast tre veckor före den föreningsstämma då val ska äga rum.

Motförslag vid val ska tillställas valberedningens ordförande att vara denna tillhanda senast 12 dagar före föreningsstämman.

Motförslag ska av valberedningens ordförande senast sex dagar före stämman sändas till medlemmarna.

Förslag och motförslag kan endast väckas av den som är medlem i föreningen.

Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit inom föreskriven tid.

Revisorer
§ 25

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter. Den ena revisorn och den ena revisorssuppleanten ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, dessa behöver inte vara medlemmar i travsällskapet, men ska ändå väljas av föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma m.m.
§ 26

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast fem veckor och till höstmöte senast tre veckor samt till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman skriftligen, via mail eller via SMS till medlemmarna under deras i medlemsförteckningen angivna adresser. På samma sätt sänds även övriga meddelanden till medlemmarna.

I kallelse till extra föreningsstämma ska anges de frågor som föranleder kallelsen.

Ansvar mot tredje man
§ 27

För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

Föreningens överskott
§ 28

Överskott på föreningens verksamhet ska varje år överföras i ny räkning eller fonderas. Överskott får inte utdelas till medlemmarna.

Stadgeändring. Upplösning
§ 29

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie. På den stämma som hålls sist ska beslutet ha biträtts av minst 3/4 av de röstande för att vara giltigt.

För att beslutet om stadgeändring ska bli giltigt fordras dessutom att detsamma godkänns av ST:s styrelse.

 Överskott vid upplösning
§ 30

Om föreningen upplöses, ska, sedan alla skulder betalts, samtliga återstående tillgångar överlämnas till någon organisation som har till ändamål att främja svensk travsport och/eller svensk hästavel och då i första hand inom den egna regionen.

Beslut enligt första stycket fattas vid föreningens sista föreningsstämma.

För att beslutet ska bli giltigt fordras att detsamma godkänns av ST:s styrelse.

Tolkningsfrågor
§ 31

Uppkommen tvist inom sällskap om stadgarnas tolkning ska hänskjutas till ST:s styrelse.

Överklagande
§ 32

Beslut av föreningsstämma, som inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot ändamålen i stadgarna, får efter skriftlig begäran av minst 30, eller minst en tredjedel om medlemsantalet uppgår till högst 90, av medlemmarna överklagas till ST:s styrelse.

Överklagandet ska ha inkommit till ST:s styrelse inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. I överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den begärda ändringen.

 


info@halmstad.travsport.se